Styrning och finansiering

Styrelse

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående stiftelse med säte i Göteborg. Stiftelsens intentioner är att styrelseledamöterna ska ha en lokal förankring i Svenska kyrkan. Ledamöterna väljs för en period på tre år.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2021

Tomas Rosenlundh, ordförande

Dennis Schantz, vice ordförande

Gunilla Eriksson

Gunnar Holmquist

Jessica Åström

Mikael Isacson

Eleonor Evenbratt

Ekonomi

Stiftelsen finansieras genom anslag från församlingar och pastorat i Svenska kyrkan, sökta bidrag från Folkhälsomyndigheten samt kollekter och gåvor från enskilda.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.